Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Vědeckopopularizační seminář na téma:

Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost

 

Klíčová aktivita číslo 3

 

Období realizace klíčové aktivity: srpen 2010 až leden 2011

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výchozím bodem realizace klíčové aktivity – vědeckopopularizačního semináře na téma „Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost“ – bude zpracování podkladového materiálu, který bude mít přibližně 20-30 stran textu a bude účastníky semináře informovat ex ante o výsledcích provedených vědeckých analýz a o názorech a postojích domácí a zejména zahraniční vědecké obce na vybranou součást problematiky evropské integrace. Bude sestaven tak, aby eurooptimistické a europesimistické názory a postoje byly pokud možno v rovnováze s tím, že účastníci semináře by se měli současně dozvědět, které názory a postoje jsou většinové a které menšinové, které hypotézy v dané oblasti byly v praxi verifikovány a které na své ověření dosud čekají, u kterých verifikace potvrdila jejich platnost a u kterých ji zamítla. Kromě informačního významu bude mít podkladový materiál i roli incentivní. Jeho úkolem bude podněcovat účastníky semináře k diskusi na zvolené téma, k hlubšímu zájmu o danou problematiku a k zájmu o účast v jejím dalším výzkumu. Příprava semináře se tedy bude odborně koncentrovat na zajištění kvalitní diseminace vědeckých poznatků o daném aspektu evropské integrace mezi účastníky, diskusi o validitě těchto poznatků a potřebě zkoumání dalších souvislostí, na celkový posun poznání u účastníků semináře a přesah posunu nových poznatků k dalším subjektům.

Souběžně se zpracováváním podkladového materiálu bude probíhat příprava organizace semináře, výběr vhodných vystupujících akademických pracovníků, eventuálně dalších expertů na daný aspekt integrace, příprava a odesílání pozvánek, zajištění občerstvení a tisku podkladového materiálu, jeho rozesílání v elektronické podobě atd.

Po skončení semináře bude probíhat publikační fáze klíčové aktivity: zpracování souhrnné publikace a výběr příspěvků pro publikaci v časopise Scientia et Societas.

 

Výstup klíčové aktivity:

Prvním výstupem klíčové aktivity bude podkladový materiál, který dostanou účastníci semináře v elektronické i papírové podobě.

Druhým výstupem bude celkový počet osob proškolených v dané problematice (80-100).

Třetím výstupem bude souhrnná publikace, která bude vydána do tří měsíců po uskutečnění vědeckopopularizačního semináře. Bude sestávat ze tří částí. První část bude věnována shrnutí výsledků domácího i zahraničního výzkumu k danému tématu z oblasti evropské integrace. Jejím východiskem bude zpracovaný podkladový materiál zpracovaný do větší hloubky a větších podrobností a obohacený o nové poznatky. Druhou část souhrnné publikace naplní přednášky a vystoupení přednesená na semináři vědeckými pracovníky (členy realizačního týmu a pozvanými odborníky na danou problematiku). Třetí část souhrnné publikace bude věnována diskusi k tématu, která na semináři proběhne. Souhrnná publikace bude distribuována mezi účastníky semináře (přednášející z řad akademických pracovníků i studenty), do knihoven vysokých škol Jihomoravského kraje orientovaných na vzdělávání budoucích ekonomů, manažerů a soukromých podnikatelů a mezi další vybrané subjekty.

Čtvrtým výstupem klíčové aktivity bude publikace vybraných příspěvků pronesených na vědeckopopularizačním semináři v časopise Scientia et Societas. Časopis vychází 4x ročně v nákladu 500 výtisků a jeho odběrateli jsou kromě představitelů akademických institucí (veřejných i soukromých vysokých škol a výzkumných ústavů) v ČR i v zahraničí i představitelé české politické a podnikatelské sféry a odborné knihovny. Publikace vybraných příspěvků z vědeckopopularizačního semináře, popřípadě publikace informace ex post o tomto semináři bude proto představovat i určitý přesah za rámec cílové skupiny projektu.

Posledním, pátým výstupem klíčové aktivity budou informace o semináři, jeho obsahu a výstupech na internetových stránkách projektu.

 


   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu