Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Základní informace o projektu

 

I. Projekt

 

Název projektu:                      Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

Zkrácený název projektu:    Popularizace výzkumu integrace

Název projektu anglicky:     The Support of the Diffusion of the European Integration Research

 

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/2.3.00/09.0128

Typ projektu:                           IP – ostatní

 

Datum zahájení projektu:     1. 9. 2009

Datum ukončení projektu:   31. 8. 2012

Doba trvání projektu:            36 měsíců

 

Číslo operačního programu:      CZ.1.07

Název operačního programu:    OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:                        7.2

Název prioritní osy:                      Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Číslo oblasti podpory:                 7.2.3

Název oblasti podpory:               Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Kód prioritního tématu:               74

 

Název prioritního tématu:          

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především

prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky

 

Podporované aktivity:                

Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje

Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, v oblasti popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe

 

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je šířit výsledky domácího i zahraničního výzkumu evropské integrace mezi pedagogy a studenty vysokých škol vzdělávajících budoucí ekonomy, manažery a soukromé podnikatele v Jihomoravském kraji a současně motivovat akademické pracovníky i studenty těchto škol k účasti na tomto výzkumu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím šesti klíčových aktivit. Jádrem každé z nich je odborná a organizační příprava vědeckopopularizačního semináře na vybrané téma evropského integračního procesu. Pro každý seminář je předem zpracován podkladový materiál shrnující aktuální stav poznání k příslušnému tématu. Na uskutečněný seminář bezprostředně navazuje vydání souhrnné publikace, jejímž obsahem je přehled poznatků k dané problematice a přehled sporných otázek a nevyřešených problémů. Nejkvalitnější příspěvky ze seminářů jsou publikovány v časopise Scientia et Societas. Diskuse k vybraným aspektům evropské integrace probíhá na webových stránkách projektu.

 

 

II. Příjemce dotace

 

Název subjektu: NEWTON College, a. s.

Právní forma: Akciová společnost

Typ příjemce: Vysoká škola (podle zákona č. 111/1998 Sb.)

 

Zkušenosti příjemce s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:

NEWTON College, a. s. byla v období 1. 1. 2006 až 31. 12. 2007 nositelem projektu „Rozvoj interaktivních metod vzdělávání na pražských vysokých školách a vytváření vzdělávacích programů na míru potřeb organizací“. Projekt byl realizován v rámci operačního programu „Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl. m. Praha“, priority „Rozvoj celoživotního učení“ a opatření „Rozvoj dalšího vzdělávání“. Byl zaměřen na vytvoření a realizaci programu dlouhodobého výcviku vysokoškolských pedagogů a metodických a řídících pracovníků programů denního, distančního i kombinovaného vysokoškolského studia v interaktivních formách výuky na míru praktických potřeb organizací.

 

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Příjemcem je soukromá vysoká škola působící v Brně, která z definice musí mít zkušenosti s prací s cílovou skupinou navrhovaného projektu, jíž jsou akademičtí pracovníci vysokých škol zabývající se výzkumem a vývojem a studenti vysokých škol.

Všichni členové realizačního týmu navrhovaného projektu (s výjimkou sekretářky, účetní a ICT technika) jsou akademičtí pracovníci. Prostředí vysokých škol je prostředím, ve kterém se dlouhodobě pohybují. Mají rozsáhlé zkušenosti s týmovou výzkumnou činností i s výukou na vysokých školách. Působí nebo působili i ve vedoucích funkcích.

Manažerka projektu v současné době pracuje jako prorektorka pro vědu a výzkum na NEWTON College, a. s. a současně je nebo byla hlavní řešitelkou několika vědeckých projektů včetně projektů mezinárodních (podrobněji viz www.newtoncollege.cz/výzkumná činnost). V minulosti působila například jako hlavní řešitelka rozsáhlého výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze „Ekonomické, politické a právní problémy integrace ČR do světové ekonomiky“, na němž se podílelo přibližně 50 akademických pracovníků školy, a současně pedagogicky působila na Katedře mezinárodního obchodu této fakulty.

 

 

III. Území dopadu a realizace projektu

 

Kód území dopadu NUTS3:       CZ064

Název území dopadu NUTS3:   Jihomoravský kraj

Spadá pod NUTS2:                      Jihovýchod

 

Kód místa realizace NUTS5:      CZ0642551007

Název místa realizace NUTS5:  Brno-Královo Pole

Spadá pod NUTS4:                      Brno-město

 


   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu