Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Popis projektu

 

Cíle projektu:

 

Cílem projektu je šířit výsledky domácího i zahraničního výzkumu evropské integrace mezi pedagogy a studenty vysokých škol vzdělávajících budoucí ekonomy, manažery a soukromé podnikatele v Jihomoravském kraji a současně motivovat pedagogy i studenty k účasti na takovémto výzkumu. Cílem projektu je zvýšit úroveň informovanosti pedagogů a vysokoškolských studentů o výsledcích zkoumání evropských integračních procesů v kontextu procesů globalizačních a jejich prostřednictvím šířit výsledky získané výzkumem mezi manažery a podnikatele. Cílem je i přispět postupně k vymýcení z české společnosti nebezpečně se šířící představy, že o evropské integraci je vše již známo, není důvod ji zkoumat, nýbrž ji buď bezvýhradně přijmout, nebo bezpodmínečně odmítat. Cíl bude realizován několika formami: formou vědeckopopularizačních seminářů, formou vydávání vědeckopopularizačních publikací a článků v odborných časopisech. Výstupem projektu bude i prezentace obsahu seminářů (vybraných vystoupení a příspěvků do diskuse) na vlastních webových stránkách projektu. Prostřednictvím uvedených výstupů budou vědecké poznatky šířeny i mimo okruh cílových skupin projektu.

Projekt by měl fungovat jako určitá burza vědeckých poznatků o evropské integraci. Akademičtí pracovníci by se ho měli zúčastnit spíše na straně prodeje poznatků, studenti spíše na straně koupě poznatků, přičemž však strana kupujících ani strana prodávajících není striktně definována. Od akademických pracovníků projekt očekává i ochotu přijímat nové poznatky, od studentů i kritičnost k nabízeným poznatkům a od ní se odvíjející zájem podílet se aktivně na výzkumu evropské integrace.

 

 

Zdůvodnění potřebnosti:

 

Prezentace účinků evropské integrace na postavení členských států, jejich suverenitu a na výkonnost jejich ekonomiky zůstává (nejen) v České republice do značné míry pod vlivem ideologických postojů hodnotících subjektů, zejména politiků a představitelů médií. Zejména hodnocení účinků potenciálních se opírají – bez ohledu na to, zda mají spíše eurooptimistický nebo europesimistický charakter – více o zvolené doktríny než o výsledky domácího a zejména zahraničního výzkumu. Více než s výsledky kvantitativního i kvalitativního sociologického výzkumu, více než s ekonomickými analýzami, více než s politologickými studiemi pracují s obtížně uchopitelnými pojmy, jako je národní zájem, národní identita, státní suverenita. Pod hodnocením potenciálních účinků se poměrně často skrývají skupinové ekonomické zájmy na zachování nebo naopak zániku určité části institucionálního, resp. legislativního rámce (zájmy na zachování nebo naopak zániku evropského sociálního státu, na urychleném přijetí nebo naopak odkladu přijetí společné evropské měny, zájmy na prohloubení nebo rozmělnění integračního procesu). Hodnocení účinků zkreslená vestavěnými ideologiemi a vestavěnými zájmy vytvářejí ve společnosti nereálná očekávání ve věci evropské integrace, přičemž není podstatné, zda se jedná o očekávání pozitivní nebo negativní. Podstatná je právě nereálnost formulovaných očekávání.

Pod vlivem nereálných očekávání o evropské integraci přijímají občané, vlastníci i manažeři svá rozhodnutí. Rozhodnutí, která mohou mít na jejich budoucnost nežádoucí vliv. Zejména v případě rozhodnutí manažerského a podnikatelského charakteru mohou být výsledky rozhodnutí založené na nesprávných nebo neúplných informacích v budoucnosti již nezvratné.

Domácí a zejména zahraniční výzkum reálných účinků evropské integrace nabízí v současné době zásobárnu poznatků, které umožní rozhodovatelům snížit míru rizika a nejistoty v jejich rozhodování, které se týká evropské integrace a přístupu k ní.

 

 

Popis cílové skupiny:

 

Cílovou skupinou tvoří dvě podskupiny:

·      akademičtí pracovníci zabývající se vědecky a/nebo pedagogicky problematikou evropské integrace na veřejných i soukromých vysokých školách a ve výzkumných institucích orientovaných na ekonomii a management a působících v rámci Jihomoravského kraje;

·      studenti veřejných i soukromých vysokých škol orientovaných na ekonomii a management a působících v rámci Jihomoravského kraje, součástí jejichž studijních plánů je evropská integrace nebo kteří o ni mají sami aktivní zájem.

Celkově bude za celou dobu řešení projektu proškoleno nejméně 300 osob.

 

 

Zapojení a motivace cílové skupiny:

 

Zapojení obou cílových skupin do projektu i jejich motivace se opírají o jejich vlastní profesní nebo studijní zájem.

Pro cílovou skupinu akademických pracovníků zabývajících se vědecky a/nebo pedagogicky problematikou evropské integrace bude profesně přínosné zúčastnit se diskuse k dané problematice, seznámit auditorium s výsledky vlastního výzkumu, získat možnost publicity svých názorů v recenzovaném časopise Scientia et Societas, ve sborníku z konference či na webových stránkách projektu. Cílová skupina akademických pracovníků uplatní v rámci projektu výsledky svého vlastního výzkumu a současně získá nové znalosti bezprostředně uplatitelné při výkonu svého povolání.

Studenti vysokých škol orientovaných na ekonomii a management jsou budoucí podnikatelé, budoucí manažeři, budoucí státní úředníci. Budou svá povolání vykonávat ve světě, v němž evropská integrace nepochybně bude hrát významnou roli. Potřebují o ní získat co nejvíce informací. Nejen informace o faktech, kdy byly položeny historické základy Evropské unie, kde sídlí Evropský soudní dvůr nebo které paragrafy kterého dokumentu upravují hospodářskou soutěž, ale i informace o podstatě integračních procesů a jejich směřování, o pozitivech a negativech účasti Evropské unie a jejích členských států v soutěži o maximální konkurenceschopnost ve světové ekonomice a šancích na úspěch v této soutěži, o pozitivech a negativech zachování evropského sociálního modelu, o smysluplnosti párového principu ochrany hospodářské soutěže a ochrany slabší smluvní strany. Studenti budou v rámci projektu motivováni k účasti možností získat jednak nové a nadstandardní znalosti o evropské integraci, jednak možností účastnit se diskusí ke sdělovaným poznatkům.

 

 

Přínos pro cílovou skupinu:

 

Projekt pracuje s cílovou skupinou, která je ve své podstatě vysoce motivovaná k aktivní účasti v něm. Přínosem realizace projektu bude pro cílovou skupinu uplatnění vlastních poznatků získaných v rámci výzkumu evropské integrace i získání poznatků nových. Obojí bezprostředně souvisí s uplatněním na trhu práce. Akademickým pracovníkům projekt nabízí možnost uplatnění výsledků jejich výzkumu prostřednictvím publikační a přednáškové činnosti. Obojí je v současném systému hodnocení akademických pracovníků velmi ostře sledováno. Akademický pracovník, který se neúčastní výzkumu, nepublikuje nebo publikuje v nedostatečné míře, ztrácí rychle své postavení a přestává být atraktivní nejen jako vědec, ale i jako pedagog stejně tak jako akademický pracovník, který si v malé míře doplňuje znalosti ve svém oboru.

Studentům projekt nabízí získání nadstandardních poznatků o evropské integraci. Tyto poznatky studentům umožní lépe se orientovat v ekonomických, politických, právních a sociálních problémech Evropské unie, díky získaným znalostem se lépe orientovat na trhu práce a získat na něm lepší uplatnění. Budoucím manažerům a soukromým podnikatelům projekt umožní rozhodovat se s větší znalostí evropských integračních souvislostí.

 

 

Profesní znalosti a zkušenosti realizačního týmu:

 

Realizace projektu směřuje do oblasti, ve které má realizační tým bohaté zkušenosti. Realizátoři projektu se sami zabývají výzkumem evropské integrace přibližně od poloviny devadesátých let, kdy při Vysoké škole ekonomické v Praze vzniklo výzkumné středisko pro danou problematiku. V současné době jsou pracovníky Institutu evropské integrace NEWTON College, a. s. a o jejich vědecké způsobilosti k realizaci projektu z oblasti evropské integrace vypovídají jimi řešené projekty (viz níže – Vazby na jiné projekty), ale i zkušenosti s pořádáním konferencí a workshopů. Jako příklad může sloužit každoroční pořádání Evropského fóra podnikání, jehož odbornou garantkou je prorektorka NEWTON College, a. s. (manažerka tohoto projektu). Evropské fórum podnikání proběhlo v roce 2008 již počtvrté. Je určeno především pro špičkové manažery a podnikatele, vystupují na něm kromě vědců i přední politici a představitelé podnikové sféry. Počet účastníků se pravidelně pohybuje v rozsahu 100-150 osob. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na www.efp.cz.

Realizátoři mají i dlouhodobé zkušenosti expertizní v oblasti evropské integrace. V letech 2001 a 2002 se podíleli na zpracování studií zadaných Radou vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii na téma sociálních a ekonomických dopadů integrace ČR do Evropské unie. Manažerka projektu působila několik let jako členka Teamu Europe při Delegaci EK v Praze. V neposlední řadě mají realizátoři rozsáhlé zkušenosti publikační. Výsledkem jejich vědecké a publikační činnosti je mimo jiné vydávání časopisu Scientia et Societas. Časopis vychází od roku 2005 a 20. 6. 2008 byl zařazen rozhodnutím Rady pro výzkum a vývoj na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

 

 

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:

 

Plánované aktivity budou zachovány i po ukončení financování z ESF. NEWTON College, a. s. je chápe jako prestižní pro vytváření vlastní image. Budou financovány dílem ze soukromých zdrojů, dílem ze zdrojů veřejných. Pokud jde o plánované semináře, předpokládáme, že je reálné žádat o příspěvek z Fondu rozvoje vysokých škol na organizaci seminářů a vydávání publikací. Prostory pro konání seminářů budou po ukončení projektu poskytovány soukromou vysokou školou NEWTON College, a. s. bez finančních nároků. Časopis Scientia et Societas, ve kterém budou publikovány nejvýznamnější příspěvky pronesené na seminářích, se postupně mění z časopisu distribuovaného zdarma v časopis prodávaný (cena 1 výtisku je 89,- Kč). Náklady na publikaci v uvedeném časopise by tedy mohly být zcela nebo zčásti pokryty z výnosů z prodeje. Chybějící finanční prostředky na zachování aktivit navrhovaného projektu po jeho ukončení budou získávány výběrem účastnických poplatků a získáváním sponzorských darů (především v rámci skupiny NEWTON Group).

 

 

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:

 

Projekt nabízí konfrontaci domácích a zahraničních poznatků výzkumu evropské integrace s její standardní deskripcí ovlivněnou vestavěnými zájmy, ideologiemi a v neposlední řadě nedostatečnými znalostmi. Působení všech tří faktorů, tj. bezprostředních (nejčastěji krátkodobých) zájmů, ideologií a nedostatku znalostí se odráží v rozpolcenosti politických postojů k evropské integraci a jejím jednotlivým prvkům: k implementaci acquis communautaire, k ratifikaci Lisabonské smlouvy, k přijetí společné evropské měny. Ani výzkum evropské integrace (domácí i zahraniční) nemůže být definičně zcela zbaven hodnotících soudů, nabízí však ve své podstatě objektivnější a dlouhodobější pohledy na evropskou integraci. Nabízí analýzu ekonomické výkonnosti členských zemí EU v historických souvislostech a v mezinárodním srovnání, porovnání účinků evropského a mimoevropského institucionálního rámce, analýzu Lisabonské strategie dosahování konkurenceschopnosti i analýzu potenciálních účinků Lisabonské smlouvy, zkoumá ekonomické důsledky společné evropské měny i potenciální účinnost harmonizace fiskální a sociální politiky. Kdyby se české politické postoje k evropské integraci více utvářely na základě znalostí již uskutečněných výzkumů (a současně stimulovaly vznik výzkumů nových), nebylo by například české předsednictví EU poznamenáno od počátku problémy, kterými poznamenáno bylo.

Předkládaný projekt je reakcí na pomyslnou mezeru na trhu poznatků o evropské integraci a jeho ambicí je alespoň zčásti tuto mezeru zaplnit.

 

 

Vazby na jiné projekty:

 

Projekt věcně (nikoli finančně) navazuje na projekt Národního programu výzkumu II „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“. Jedná se o projekt řešený v rámci programu „Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti“, tematické oblasti „Zájmy českého státu a společnosti v procesech evropské integrace“ a tématu „Nové postupy umožňující vědecky analyzovat postavení ČR v systému rozhodování EU a identifikovat střednědobé i dlouhodobé zájmy ČR“. Projekt má vědecký charakter a je zaměřen na řešení výzkumných problémů souvisejících s postavením České republiky v evropské a světové ekonomice, na získávání nových poznatků v dané oblasti. Výsledky výzkumu jsou pravidelně publikovány ve vědeckých časopisech a monografiích.

Vědeckopopularizační projekt „Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace“ tedy vychází z poznatků získaných v rámci vědeckého projektu NPV II „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“. Vědecké zázemí projektu je však podstatně širší. Realizátoři projektu „Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace“ budou v popularizaci výsledků vycházet z vědeckých projektů, které v současné době řeší („Načasování přijetí eura z hlediska národních zájmů ČR“ – projekt Interní grantové agentury NEWTON College, a. s.) nebo v minulosti řešili (projekt Grantové agentury ČR „Institucionální rámec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí“, projekt UNDP „Economic Transition and EU Accession in the Czech Republic: Sharing Experience“, výzkumný záměr „Ekonomické, politické a právní problémy integrace ČR do světové ekonomiky“).

Mezi v současné době řešenými projekty a navrhovaným projektem neexistuje žádná duplicita ani žádná finanční vazba.

 

 

Vnitřní postupy řízení a organizace:

 

Projekt je založen na skloubení řídících a organizačních aktivit realizátorů s jejich aktivitami vědeckými. Nepředpokládá žádná složitá řídící schémata, nepředpokládá rozsáhlé nákupy cizí práce od dodavatelů, je založen převážně na vlastní práci realizačního týmu.

Realizační tým projektu je osmičlenný. Manažerka (koordinátorka) projektu současně působí jako vědecká pracovnice, rovněž věcný manažer (zástupce manažerky) působí jako vědecký pracovník. V realizačním týmu působí dva vědečtí a dva odborní pracovníci, jeden lektor a jeden ICT technik. Projekt má svou sekretářku a svou účetní.

Dodavatelsky je zajišťována pouze organizační pomoc při zajišťování seminářů, a to prostřednictvím Vzdělávacího střediska na podporu demokracie, se kterým má realizační tým projektu několikaleté kvalitní zkušenosti.

 

 


   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu