Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Šestý vědeckopopularizační seminář na téma „Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU?“ se uskuteční 4. května 2012 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.

V této sekci najdete program semináře a další podrobnější informace o semináři.

Pod odkazem Přihláška na seminář je k dispozici ke stažení závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání.

Účastníci vědeckopopularizačního semináře obdrží za jeho absolvování certifikát.

 

 

 

Harmonizace fiskální

a sociální politiky v EU?

 

 

Vědeckopopularizační seminář

 

 

realizovaný v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128), který je spolufinancován

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

 

Termín konání:                       4. května 2012

 

Místo konání:                          Moravské zemské muzeum

                                     Zelný trh 8, 659 37 Brno

                                     přednáškový sál v prvním patře budovy

 

Doba trvání semináře:         8:30 – 16:30 hod.

                                    (přestávka na oběd 12:00 – 13:00 hod.)

 

 

 

Program vědeckopopularizačního semináře

(přednášející a jejich příspěvky na semináři)

 

 

8:30 – 12:00         Dopolední blok

 

·              Zahájení semináře

         Úvodní slovo manažera projektu

·              Asymetrie zakotvení hospodářské a měnové unie v právu EU: vývoj a současný stav (prezentace ke stažení)

          Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Měnová unie bez hospodářské unie v EU: ekonomické důsledky (prezentace ke stažení)

          PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Globální nerovnováhy, globální krize: vhodné prostředí k harmonizaci fiskální a sociální politiky v EU? (prezentace ke stažení)

          prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd

·            Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU – problém pro utváření fiskální a hospodářské unie (prezentace ke stažení)

          Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

10:30 – 10:45              Přestávka na kávu

11:30 – 12:00              Diskuse k dopolednímu bloku

 

 

12:00 – 13:00       Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 16:30       Odpolední blok

 

·               Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? (prezentace ke stažení)

          Ing. Jan Mládek, CSc., předseda představenstva FONTES RERUM, družstva pro ekonomická, politická a sociální studia

·            Makroekonomické rozdíly mezi členy EU – překážka na cestě k fiskální unii (prezentace ke stažení)

          PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci? (prezentace ke stažení)

          Ing. Ivana Dostálová, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·               Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? (prezentace ke stažení)

          Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

16:00 – 16:30              Diskuse k odpolednímu bloku

 

 

 

Obsah a cíle semináře

 

Dluhová krize v eurozóně, probíhající od roku 2010, ukázala na nedostatky v institucionálním uspořádání hospodářské a měnové unie v EU a zvýraznila rozsah a důsledky rozdílů mezi ekonomikami jednotlivých členských států eurozóny i Evropské unie. To, co zprvu vypadalo pouze jako problém předluženého a fiskální statistiky dlouhodobě falšujícího Řecka, se nakonec změnilo v systémovou krizi eurozóny, která trpí značnými makroekonomickými rozdíly a nerovnováhami mezi svými členy, která postrádá mechanismy řešení krizových situací i jejich účinné prevence, a která proto nedokáže vynutit od svých členů ani dodržování limitů pro rozpočtové deficity a veřejné dluhy. Krize nasvítila problém, že navzdory tomu, že zakládající smlouvy EU hovoří o hospodářské a měnové unii, ve skutečnosti vznikla pouze unie měnová, aniž by byla doplněna unií hospodářskou. To je podstata současných potíží eurozóny.

 

Seznámit s touto asymetrií při utváření hospodářské a měnové unie v EU a s jejími ekonomickými a sociálními důsledky, diskutovat předpoklady, možnosti a reálnost fiskální integrace a postupu k hospodářské unii v EU i možné efekty selhání tohoto procesu je cílem vědeckopopularizačního semináře na téma Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU?, který se bude konat v pátek 4. května 2012 od 8:30 hod. do 16:30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

 

I když mediálně nejvděčnějšími tématy jsou finanční částky věnované na záchranu Řecka, Portugalska či Irska, navyšování kapacity stabilizačních mechanismů eurozóny, fiskální konsolidace v zemích EU a reakce veřejnosti na ni nebo různé scénáře rozpadu, respektive zmenšování geografického rozsahu měnové unie, podstata potíží eurozóny a jejich dlouhodobého řešení a prevence leží jinde. Podstatou problémů eurozóny je skutečnost, že při konstrukci hospodářské a měnové unie byla v primárním i sekundárním právu EU rozsáhle a podrobně rozpracována a zakotvena měnová unie, zatímco unie hospodářská byla vymezena pouze skromně a spíše deklaratorně. To nakonec mělo své nepříznivé ekonomické důsledky.

 

Že na základě práva EU fakticky vzniká pouze měnová unie bez opory v unii hospodářské a že toto institucionální uspořádání není dlouhodobě udržitelné a může potenciálně vést k ekonomickým problémům a nerovnováhám v eurozóně, bylo známo již při startu jednotné evropské měny v roce 1999. Prakticky a technicky snazší možnost zavedení měnové unie a politická neochota postoupit v užší fiskální integraci a vytváření hospodářské unie však vedla k tomu, že se šlo cestou nejmenšího odporu a problém postupu k fiskální a hospodářské unii se odložil do budoucnosti, až přijde krizová situace, pod jejímž tlakem se tento problém bude muset řešit.

 

Tato krizová situace – dluhová a institucionální krize eurozóny – nakonec nastala, avšak její rozměr překvapil všechny zúčastněné aktéry. Přijímání řešení tak není snadné ani přímočaré a je otázkou, jestli se skutečně podaří vytvořit funkční hospodářskou unii v EU, která je podmínkou dlouhodobé udržitelnosti unie měnové. Vyžadovalo by to totiž pokrok v harmonizaci a integraci fiskální a následně i sociální politiky v rámci EU. Není ale jisté, nakolik jsou takovému vývoji nakloněny vlády členských zemí EU, nakolik ho budou akceptovat jejich voliči ani jestli k takovému vývoji vůbec existují mezi členskými státy EU adekvátní podmínky či předpoklady.

 

Ambicí semináře je představit výsledky výzkumu českých a zahraničních ekonomů a ekonomických institucí na výše uvedená témata i názorové střety, které se nad problematikou utváření hospodářské unie a harmonizace či integrace fiskální a sociální politiky v EU objevují. Seminář proto bude hledat odpovědi na následující otázky:

·            Jaké jsou ekonomické důsledky existence měnové unie bez hospodářské unie?

·            Existují v eurozóně podmínky či předpoklady k vytvoření hospodářské unie? Jsou členské státy eurozóny ochotny a schopny harmonizovat či integrovat fiskální a sociální politiku?

·            Jak mohou postup k fiskální či hospodářské unii v EU ovlivňovat makroekonomické rozdíly mezi zeměmi Evropské unie, odlišnosti v daňových systémech mezi státy EU nebo existující nerovnováhy v globální ekonomice?

·            Otevírají nově přijímaná opatření, jako six pack, two pack nebo Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, cestu k fiskální integraci?

 

Jednodenní vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? bude probíhat ve dvou blocích.

 

Dopolední blok semináře se bude zabývat asymetrií zakotvení hospodářské a měnové unie v právu EU a jejími ekonomickými důsledky, nerovnováhami v globální ekonomice a rozdíly v daňových systémech mezi státy EU a jejich vlivy na utváření fiskální či hospodářské unie. V rámci odpoledního bloku získají účastníci semináře informace o makroekonomických rozdílech mezi zeměmi EU a jejich důsledcích pro fiskální integraci a o opatřeních přijímaných k řešení krize eurozóny a jejich potenciálu přispět k vytvoření fiskální či hospodářské unie.

 

V závěru obou bloků proběhnou diskuse s účastníky semináře.


   
   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu