Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Druhý vědeckopopularizační seminář na téma „Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU“ se uskuteční 7. května 2010 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., tř. Generála Píky 7, Brno, v aule v přízemí budovy (vedle recepce). Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.

V této sekci najdete program semináře a další podrobnější informace o semináři.

Pod odkazem Přihláška na seminář je k dispozici ke stažení závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání.

Účastníci vědeckopopularizačního semináře obdrží za jeho absolvování certifikát.

 

 

 

Potenciální ekonomické a sociální účinky

vyplývající z Lisabonské smlouvy

pro členské státy EU

 

 

Vědeckopopularizační seminář

 

 

realizovaný v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128), který je spolufinancován

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

 

Termín konání:                  7. května 2010

 

Místo konání:                      vysoká škola NEWTON College, a. s.

 tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno

aula v přízemí budovy (vedle recepce)

 

Doba trvání semináře:     8:30 – 16:30 hod.

(přestávka na oběd 12:00 – 13:00 hod.)

 

 

 

Program vědeckopopularizačního semináře

(přednášející a jejich příspěvky na semináři)

 

 

8:30 – 12:00                Dopolední blok

 

 •      Zahájení semináře
  Úvodní slovo manažera projektu

 •      Hlavní změny, které přináší Lisabonská smlouva, a jejich soulad se zájmy České republiky (prezentace ke stažení)
  Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 •      Mantinely pro podnikatelské aktivity vymezené v Lisabonské smlouvě a Listině základních práv EU (prezentace ke stažení)
  PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 •      Účinky Lisabonské smlouvy na konkurenceschopnost Evropské unie a jejích členských států (prezentace ke stažení)
  Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

10:30 – 10:45           Přestávka na kávu

11:30 – 12:00           Diskuse k dopolednímu bloku

 

 

12:00 – 13:00             Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 16:30             Odpolední blok

 

 •      Vliv Lisabonské smlouvy na postavení Evropské unie a České republiky v globalizované ekonomice (prezentace ke stažení)
  PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 •      Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? (prezentace ke stažení)
  Ing. Petr Zahradník, MSc., manažer EU Office, Česká spořitelna, a. s.

 •      Dopady nového institucionálního rámce EU na koordinaci hospodářských politik (prezentace ke stažení)
  Ing. Ivana Dostálová, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 •      Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu (prezentace ke stažení)
  Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

16:00 – 16:30           Diskuse k odpolednímu bloku

 

 

 

Obsah a cíle semináře

 

Lisabonská smlouva je v současnosti základním institucionálním rámcem fungování Evropské unie. Vznikla jako náhrada za dříve dojednanou Smlouvu o Ústavě pro Evropu, zjednodušeně označovanou jako evropská ústava, která nevstoupila v platnost, protože ji v referendech odmítla většina francouzských a nizozemských voličů. Lisabonská smlouva přejala značnou část ustanovení evropské ústavy. I z tohoto důvodu byl také ratifikační proces Lisabonské smlouvy komplikovaný, irští voliči v prvním referendu Lisabonskou smlouvu odmítli a museli si hlasování zopakovat. Nakonec však byla Lisabonská smlouva všemi členskými státy EU schválena a vstoupila v platnost 1. prosince 2009.

 

Seznámit s hlavními změnami, které přináší Lisabonská smlouva do života Evropské unie, a s jejich možnými ekonomickými a sociálními důsledky pro země EU i Unii jako celek je cílem vědeckopopularizačního semináře na téma Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU, který se bude konat v pátek 7. května 2010 od 8:30 hod. do 16:30 hod. v prostorách soukromé vysoké školy NEWTON College, a. s., tř. Generála Píky 7, Brno, v aule v přízemí budovy (vedle recepce).

 

Lisabonská smlouva vytvořila nové instituce EU a upravila podobu i pravomoci těch stávajících, změnila systémy hlasování v rámci Evropské unie i algoritmus přijímání práva EU, upravila rozdělení kompetencí mezi členské státy a Unii, učinila pro členské státy závaznou Listinu základních práv EU. Lisabonská smlouva rovněž přinesla posuny v nastavení pravidel v ekonomické a sociální oblasti, přenesla spolurozhodování o některých otázkách na unijní úroveň a svými ustanoveními usnadňuje eventuální posílení unijních pravomocí v některých oblastech v budoucnosti.

 

Pro zastánce těsnější evropské integrace je Lisabonská smlouva menším krokem vpřed než neschválený návrh evropské ústavy, je pro ně minimem možného, a představuje tak určité zklamání. Pro odpůrce dalšího prohlubování evropské integrace je naopak Lisabonská smlouva nebezpečným překročením Rubikonu na cestě k federativnímu uspořádání Evropy. Pro ostatní je Lisabonská smlouva souborem nových nebo pozměněných pravidel, s nimiž je nutno se seznámit, vyrovnat, sžít, počkat na důsledky jejich působení a eventuálně na ně adekvátně reagovat.

 

Ambicí semináře je představit výsledky výzkumu českých a zahraničních ekonomů a ekonomických institucí na toto téma. Analýzy budou odrážet názorové střety, které se nad obsahem a možnými důsledky přijetí Lisabonské smlouvy objevily již v průběhu její ratifikace. Seminář se bude snažit odpovědět zejména na následující otázky:

 •      Co posiluje a co ohrožuje postavení Evropské unie a jejích členských států v podmínkách globalizované ekonomiky s rostoucí rolí velkých rozvojových zemí?

 •      Mají členské státy EU v těchto podmínkách životaschopnou alternativu k těsnější integraci? Je vhodnou cestou přijetí Lisabonské smlouvy?

 •      Jakou míru ekonomické nezávislosti mohou mít v rámci globalizované ekonomiky země jako Česká republika? Jak tuto nezávislost ovlivňuje Lisabonská smlouva?

 •      Jaké mantinely Lisabonská smlouva nastavuje pro obchodní, investiční a podnikatelské aktivity fyzických a právnických osob?

 •      Jaká práva a jaké povinnosti vyplývají z Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv EU pro různé účastníky trhu?

 •      V jakém směru Lisabonská smlouva ovlivní konkurenceschopnost firem, členských států EU a Unie jako celku?

 •      Jaké mohou být dopady Lisabonské smlouvy na různé oblasti fungování jednotného vnitřního trhu EU?

 •      Jakým způsobem Lisabonská smlouva zasáhne do koordinace fiskálních politik členských států EU? Vytváří předpoklady pro harmonizaci daní v Evropské unii?

 •      Jaké může mít Lisabonská smlouva důsledky pro fungování eurozóny, existenci jednotné měny euro a provádění jednotné monetární politiky?

 •      Co Lisabonská smlouva přinese členským státům EU v sociální oblasti? Pomůže jim udržet vysokou míru zaměstnanosti a sociální soudržnost?

Jednodenní vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU bude probíhat ve dvou ucelených blocích.

 

Dopolední blok semináře se bude zabývat nejdůležitějšími institucionálními změnami, které Lisabonská smlouva přináší, a jejími možnými účinky na konkurenceschopnost firem, jednotlivých členských států EU i celé Evropské unie. V rámci odpoledního bloku získají účastníci semináře informace o potenciálních důsledcích Lisabonské smlouvy v oblasti vnitřního trhu EU, fiskální a monetární politiky, sociálních věcí a zaměstnanosti a o jejím možném vlivu na postavení Evropské unie a České republiky v globalizované ekonomice.

 

V závěru obou bloků proběhnou diskuse s účastníky semináře.


   
   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu