Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Pátý vědeckopopularizační seminář na téma „Evropský institucionální rámec a základy globální regulacese uskuteční 25. listopadu 2011 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.

V této sekci najdete program semináře a další podrobnější informace o semináři.

Pod odkazem Přihláška na seminář je k dispozici ke stažení závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání.

Účastníci vědeckopopularizačního semináře obdrží za jeho absolvování certifikát.

 

 

 

Evropský institucionální rámec

a základy globální regulace

 

 

Vědeckopopularizační seminář

 

 

realizovaný v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128), který je spolufinancován

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

 

Termín konání:                         25. listopadu 2011

 

Místo konání:                            Moravské zemské muzeum

                                                      Zelný trh 8, 659 37 Brno

                                                      přednáškový sál v prvním patře budovy

 

Doba trvání semináře:            8:30 – 16:30 hod.

                                                      (přestávka na oběd 12:00 – 13:00 hod.)

 

 

 

Program vědeckopopularizačního semináře

(přednášející a jejich příspěvky na semináři)

 

 

8:30 – 12:00        Dopolední blok

 

·               Zahájení semináře

          Úvodní slovo manažera projektu

·            Hodnocení konkurenceschopnosti a ratingu států: přednosti, slabiny, vlivy na hospodářskou politiku (prezentace ke stažení)

          PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Změny v úloze a postavení státu v Evropě a ve světě (prezentace ke stažení)

          prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd

·            Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni (prezentace ke stažení)

          Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Současná podoba institucionálního rámce EU a aktuálně diskutované možnosti jeho změn (prezentace ke stažení)

          Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

10:30 – 10:45              Přestávka na kávu

11:30 – 12:00              Diskuse k dopolednímu bloku

 

 

12:00 – 13:00       Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 16:30       Odpolední blok

 

·            Od globální finanční krize k evropské dluhové krizi: příčiny, důsledky, souvislosti (prezentace ke stažení)

          Ing. Jan Mládek, CSc., předseda představenstva FONTES RERUM, družstva pro ekonomická, politická a sociální studia

·            Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize (prezentace ke stažení)

         PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Předpokládaná a realizovaná opatření proti dluhové krizi v eurozóně a jejich účinnost (prezentace ke stažení)

          Ing. Ivana Dostálová, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Současný stav a změny implementace vybraných politik a programů Evropské unie (prezentace ke stažení)

          Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

16:00 – 16:30              Diskuse k odpolednímu bloku

 

 

 

Obsah a cíle semináře

 

Evropská i světová ekonomika se již několik let potýkají se značnými problémy. Po hypoteční krizi ve Spojených státech amerických v roce 2007 a po jejím rozšíření do podoby globální finanční a ekonomické krize v letech 2008-2009 se v roce 2010 v několika zemích eurozóny postupně rozvinula dluhová krize, která má prozatím gradující tendenci a hrozí rovněž přerůst ve finanční a ekonomickou krizi globálních rozměrů. Pod tlakem těchto krizových jevů mezinárodní instituce, Evropská unie i národní státy hledají a přijímají opatření k řešení příčin a důsledků uvedených krizí. V důsledku toho se poměrně výrazně mění institucionální rámec, tj. pravidla a regulace pro fungování národních ekonomik i ekonomiky evropské a světové. Skutečné dopady a výsledky těchto změn jsou však prozatím smíšené a ne vždy vedou k vytyčeným cílům.

 

Seznámit s příčinami a dosavadními důsledky globální finanční a ekonomické krize z let 2008-2009 i současné dluhové krize v eurozóně, s podobou již přijatých i navrhovaných opatření k řešení těchto krizí na národní a mezinárodní úrovni i s jejich výsledky je cílem vědeckopopularizačního semináře na téma Evropský institucionální rámec a základy globální regulace, který se bude konat v pátek 25. listopadu 2011 od 8:30 hod. do 16:30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

 

Seminář účastníkům nabídne analýzu hodnocení konkurenceschopnosti a ratingu států mezinárodními institucemi a jeho vlivu na utváření hospodářské politiky v rámci Evropské unie, eurozóny i národních států. Bude rozebrána podstata a metodika těchto hodnocení, jejich přednosti a slabé stránky, budou diskutovány možnosti a meze využití těchto hodnocení jako určitého globálního rámce pro provádění hospodářské politiky.

 

Účastníci semináře budou seznámeni se současnou podobou institucionálního rámce Evropské unie a s jeho realizovanými i uvažovanými změnami, zejména v souvislosti s probíhající dluhovou krizí v eurozóně. Budou analyzovány silné a slabé stránky různých navrhovaných a uskutečňovaných změn v pravidlech a regulacích, které tvoří rámec pro fungování ekonomiky Evropské unie a jejích členských států. Budou představeny názorové střety nad různými variantami těchto změn, především těch, které reagují na současnou dluhovou krizi v eurozóně.

 

V souvislosti s tím se seminář bude věnovat také interakcím mezi členskými státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize a vlivům těchto interakcí na realizaci hospodářské politiky v rámci Evropské unie, eurozóny i jednotlivých členských států.

 

V neposlední řadě se seminář zaměří také na analýzu již přijatých a uvažovaných opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii i na globální úrovni. Tato opatření reagují na příčiny a důsledky globální finanční a ekonomické krize z let 2008-2009.

 

Ambicí semináře je představit výsledky výzkumu českých a zahraničních ekonomů a ekonomických institucí na výše uvedená témata i názorové střety, které se nad touto problematikou objevují. Seminář proto bude hledat odpovědi na následující otázky:

·            Jsou hodnocení konkurenceschopnosti a ratingu států mezinárodními institucemi vhodným vodítkem pro realizaci hospodářské politiky? Mohou být globálním rámcem pro provádění hospodářské politiky národních států, či nikoli?

·            Jak se změnil institucionální rámec na evropské a globální úrovni po světové finanční a ekonomické krizi z let 2008-2009? Co ovlivnilo podobu opatření k regulaci finančního sektoru přijatých v EU a na globální úrovni? Budou tato opatření účinná?

·            Jak se mění institucionální rámec Evropské unie v reakci na dluhovou krizi v eurozóně? Pomohou schválená a navrhovaná opatření řešit současnou krizovou situaci? A pomohou předejít podobným krizím v budoucnosti?

·            Jaká je síla národních států tváří v tvář finančním trhům, ratingovým agenturám a mezinárodním institucím? Nakolik samostatně se mohou národní státy rozhodovat při realizaci své hospodářské politiky?

 

Jednodenní vědeckopopularizační seminář Evropský institucionální rámec a základy globální regulace bude probíhat ve dvou blocích.

 

Dopolední blok semináře se bude zabývat hodnocením konkurenceschopnosti a ratingu národních států, změnami v úloze a postavení národních států v Evropě a ve světě v dnešní době, přijatými opatřeními k regulaci finančního sektoru na evropské a globální úrovni i současnou celkovou podobou institucionálního rámce EU a jeho probíhajícími a uvažovanými změnami. V rámci odpoledního bloku získají účastníci semináře informace o příčinách a důsledcích současné dluhové krize v eurozóně, o opatřeních přijímaných k řešení této krize i k prevenci podobných krizí v budoucnosti a o souvisejících dopadech na implementaci vybraných politik a programů Evropské unie.

 

V závěru obou bloků proběhnou diskuse s účastníky semináře.


   
   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu